Airco-keuring

Airco energie audit >12kW

Airco's met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW moeten regelmatig energetisch gekeurd worden door een erkende airco-energiedeskundige opdat ze optimaal afgesteld zijn voor een zo minimaal mogelijk energieverbruik, rekening houdend met de koelingsbehoefte van het gebouw. Indien een airco bestaat uit een aantal individuele installaties die door middel van een centrale sturing of buizensysteem met elkaar verbonden zijn, dan moeten de nominale koelvermogens van de verschillende individuele installaties opgeteld worden. Vanaf 2017 geldt het volgende: indien een airco bestaat uit een aantal individuele installaties, dan moeten de nominale koelvermogens van de verschillende individuele installaties opgeteld worden.

Wanneer is de energetisch keuring van toepassing?

De energetische keuringsverplichting van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW is enkel van toepassing voor comfortkoeling (voor lokalen/bureaus waar mensen wonen/werken), niet voor proceskoeling. Ook wanneer een airconditioningsysteem voor zowel comfort- als proceskoeling gebruikt wordt valt het systeem onder de keuringsverplichting.

Wie is een 'erkende airco-energiedeskundige'?

Een erkende airco-energiedeskundige is een persoon die erkend werd na het volgen van een specifieke opleiding en het slagen voor een specifiek examen in een daarvoor erkend opleidingscentrum. De airco-energiedeskundige heeft zich bekwaamd in volgende specifieke onderdelen: klimaatbehandelingen: verwarming, koeling, ventilatie, akoestik, vochtbehandeling regelgeving energiekengetallen uitgebreide kennis mbt hetgebouw verlichting elektriciteit koeltechnische kennis wetgeving en rekenblad LNE (Leefmilieu Natuur & Energie)

Wanneer en hoe vaak moet de energetische keuring gebeuren?

Sinds 1 april 2007 moeten airco's met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW regelmatig gekeurd worden. Sinds 10 april 2011 ligt de keuringsfrequentie als volgt vast:

Nominaal koelvermogen airco frequentie
> 12 kW en < 50 kW iedere 5 jaar
≥ 50 kW en < 250 kW iedere 3 jaar
≥ 250 kW iedere 2 jaar

Airco's die na 1 augustus 2011 geïnstalleerd worden, moeten binnen 12 maanden na de eerste inbedrijfstelling gekeurd worden. Oudere installaties moeten een eerste keer gekeurd worden ten laatste op respectievelijk 10 april 2013 (vermogen ≥ 250 kW), 10 april 2014 (vermogen ≥ 50 kW en < 250kW) en 10 april 2016 (vermogen > 12 kW en < 50 kW).

Hoe moet de keuring gebeuren?

De energetische keuring van de airco's moet gebeuren door een erkende airco-energiedeskundige aan de hand van een webgebaseerde toepassing die werd ontwikkeld door het Departement LNE. Deze is te raadplegen op www.milieuinfo.be/airco. Erkende airco-energiedeskundigen kunnen hiermee een keuring indienen.

Wetgeving

Energetische keuringsverplichting van airco's met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW door de erkende airco-energiedeskundige: zie art. 5.16.3.3, §3, 4° van titel II van het VLAREM inhoud en frequentie keuring en verplicht gebruik rekenblad: zie het ministerieel besluit van 10 februari 2011 tot vastlegging van de frequentie en de elementen van de keuring van airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW in gebouwen (B.S. 31 maart 2011) energieprestatierichtlijn: richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen (herschikking) (Pdf) erkenningsvoorwaarden opleidingscentrum airco-energiedeskundige: zie art. 8 en art. 24/1 van het VLAREL verplichtingen opleidingscentrum airco-energiedeskundige: zie art. 34 en art. 43/4 van het VLAREL erkenningsvoorwaarden airco-energiedeskundige: zie art. 8 en art. 13/1 van het VLAREL verplichtingen airco-energiedeskundige: zie art. 34 en art. 39/1 van het VLAREL

Airco's met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen

Voor airco's met gefluoreerde broeikasgassen of ozonlaagafbrekende stoffen geldt dat het installeren ervan, het controleren op lekken, het onderhoud en het terugwinnen van koelmiddel moet gebeuren door een gecertificeerd koeltechnicus. Bron en meer info op: www.koeljegoed.be